Obraz na motywach twórczości Edwarda Muncha

Zwolnienie z podatku to ograniczenie subwencji

Przeczytasz w:2 min., 52 s.

Kwestia stawek podatku od nieruchomości prawdopodobnie powróci w najbliższych tygodniach, jako jeden z motywów kampanii wyborczej niektórych kandydatów. Warto więc zawczasu wyjaśnić pewną zasadniczą kwestię związaną z tym zagadnieniem,

Otóż, podczas dyskusji nad podatkiem od nieruchomości na 2023 r. jednym z argumentów za dostosowaniem stawek do poziomu sugerowanego przez Ministerstwo Finansów była utrata dochodów nie tylko ze względu na niższy wymiar fiskalny, ale również w skutek uszczuplenie subwencji wyrównawczej.

Subwencja wyrównawcza to forma wsparcia finansowego. Jest przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu zrównanie różnic w poziomie dochodów między poszczególnymi regionami. Subwencje ogólne przekazywane są z budżetu państwa do samorządów w celu wspierania ich działań, zwłaszcza w obszarze oświaty, infrastruktury oraz równoważenia różnic ekonomicznych między gminami, powiatami i województwami.

Pani radna Barbara Zwierzyńska-Doskocz zarzuciła pani Skarbnik Grażynie Soi, że nieprawdą jest, iż rezygnacja z maksymalnej ustawowo stawki podatku od nieruchomości skutkuje obniżeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Nie po raz pierwszy pani radna mija się z prawdą. Nie po raz pierwszy dezinformuje radnych i mieszkańców naszego Miasta.

Fachowcy o subwencji

Regionalna Izba Obrachunkowa jest instytucją, której na pewno nie można zarzucić, że jest niekompetentna. Wójt Gminy Rzeczenica zwrócił się swego czasu do RIO o zajęcie stanowiska sprawie wysokości przysługującej gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz wpływu udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości podatkowych na wysokość tej subwencji. Odpowiedź Izby z sierpnia 2022 r. była jednoznaczna:

Udzielenie ulgi podatkowej skutkuje uzyskaniem przez gminę niższej subwencji wyrównawczej.”

W artykule w Serwisie Samorządowym PAP czytamy ponadto:

“…jeżeli gmina decyduje się na umorzenie zaległości podatkowych, przykładowo w podatku od nieruchomości, czy w podatku rolnym, uzyska, w konsekwencji, niższą część wyrównawczą subwencji i to bez względu na to, jakiemu podmiotowi ulga ta została udzielona.”

Gdańska Izba oparła swój wywód na przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a dokładnie na 32. artykule ust 3.:

W celu ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat oraz kwoty, o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 3, przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych.

Święte Mikołaje

Można zrozumieć, że w czasach, gdy komplikacja prawa balansuje pomiędzy fantazją a absurdem, panuje duża dowolność w jego interpretacji. Można również przyjąć, że algorytm obliczania wysokości subwencji wyrównawczej jest wiedzą dla nielicznego grona wtajemniczonych urzędników Ministerstwa Finansów. Fakt jednak pozostaje faktem i nie podlega dyskusji: wpływ na wysokość przyznanej subwencji ma suma zwolnień z podatków, których gmina udzieliła w danym okresie. Im większe zwolnienie, im większa różnica pomiędzy maksymalnym możliwym dochodem z podatków i faktycznie ustalonym przez radę gminy, tym mniejsza subwencja wyrównawcza.

W sumie to ma sens. Jeżeli gmina, a właściwie radni gminy chcą bawić się w świętych Mikołajów, to muszą również uwzględnić w końcowym rozrachunku, że gmina otrzyma niższą subwencję wyrównawczą. Innymi słowy – jeżeli stać cię na rezygnację z dochodów, które ci się należą, to musisz zredukować swoje wydatki, a nie oczekiwać, że państwo będzie cię dotować.

Więcej o złotoryjskich podatkach od nieruchomości na 2023 r. w artykule: “Podatki – kto zyskuje, kto ‘traci’?”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tak mógłby namalować ten obraz Hieronim Bosch Poprzedni post Pierwszy w Rzymie, a równy wszystkim ludziom
Podpisanie umowy w sprawie punktu konsultacyjnego dla diabetyków. Następny post Walczymy z cukrzycą