Pomoc dla firm

Samorząd nie może uciec od pomocy firmom na swoim terenie. My w Złotoryi doskonale wiemy i pamiętamy, co oznacza upadek firm i bezrobocie.
Jak ciężko jest później odbudować lokalną gospodarkę, jak wiele problemów generuje brak miejsc pracy.

Raty i odroczenia – miasto przygotowało pakiet ratunkowy dla złotoryjskiej gospodarki

Pakiet Pomocy dla Złotoryjskich Przedsiębiorców

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) Miasto Złotoryja wprowadza Pakiet Pomocy dla Złotoryjskich Przedsiębiorców. Tym samym pragniemy pomóc tym złotoryjskim przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali i zostaną dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemiia oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej i rozrywkowej.

Burmistrz Miasta Złotoryja wprowadza pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, aby w miarę możliwości ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się złotoryjskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania lub jest znacznie utrudnione.


Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 433, 441, 478) to jest m.in.:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję, uroczystości rodzinne;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • działalnością z zakresu lecznictwa i rehabilitacji;


lub prowadzący handel detaliczny :

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;


lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności z tytułu zobowiązań wynikających z:
 • umów najmu lokali i użytkowanych terenów,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportu,

na okres: od 3 do 6 miesięcy;

 • rozłożenie na raty zobowiązań wobec Miasta, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca października 2020r);
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od przeterminowanych kwot.

W szczególnych przypadkach podmioty wynajmujące lub dzierżawiące mienie komunalne mogą zwrócić się o umorzenie czynszu za okres, gdy działalność z powodu restrykcji wynikających z epidemii nie była prowadzona.


Wystarczy, że przedsiębiorca dołączy podstawowe wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
 • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).


Wniosek  z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • w formie elektronicznej wysyłając na adres pomoc@zlotoryja.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja;


Ważne!
Należy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.
W przypadku gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji pomocowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *