Budżet 2024 uchwalony

Przeczytasz w:5 min., 6 s.

21 grudnia Rada Miejska przyjęła budżet na 2024 r. Budżet, który gwarantuje dokończenie rozpoczętych inwestycji, wykorzystanie pozyskanych środków zewnętrznych, a przede wszystkim – bieżące, sprawne funkcjonowanie miasta. Jest to trudny budżet, ale równocześnie gwarantujący rozwój i zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Wbrew temu, co mówiła radna, która głosowała przeciwko budżetowi – jest zgodny z przyjętą strategią miasta, nie posiada pozycji, które w sztuczny sposób poprawiałyby jego parametry, a przede wszystkim – żadna jego pozycja, w tym poziom zadłużenia nie zbliża się nawet do wartości uznawanych za niebezpieczną.

13 radnych głosowało za przyjęciem budżetu, dwoje się sprzeciwiło.

Ogólne założenia

Jedną z najważniejszych zasad przy konstrukcji budżetu jest zachowanie równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi oraz wydatkami bieżącymi. Oznacza to, że nie można wydać na konsumpcję, czyli utrzymanie szkół, wynagrodzenia, oświetlenie, bieżące naprawy, różne opłaty – więcej, niż dochody bieżące, które się uzyskuje – czyli wszystkie dochody, bez tych pochodzących ze sprzedaży majątku, czy dotacji na inwestycje. Nie można również zaciągać kredytów na sfinansowanie bieżącej działalności miasta.

Reguła ze wszech miar mądra. Zapobiega przejadaniu własnego majątku.

Najważniejsze wydatki

W budżecie wydatki podzielone są na działy, rozdziały i paragrafy. Dla uproszczenia w poniższej tabelce przedstawiającej wszystkie przewidywane w 2024 r. wydatki, niektóre działy zostały ze sobą połączone, a te o stosunkowo niewielkich wartościach – skomasowane w pozycji “Pozostałe”.

W sumie w 2024 r. zamierzamy wydać 135 109 659 zł.

Wydatki ogółem 
Transport i łączność33 086 702
Gospodarka mieszkaniowa6 820 000
Administracja11 830 307
Obsługa długu1 500 000
Oświata26 476 925
Pomoc społeczna i rodzina15 455 213
Gospodarka komunalna28 389 812
Kultura i sport9 089 000
Pozostałe2 461 700
 Razem135 109 659
Ogólne wydatki budżetu na 2024 r.
Wykres przedstawiający podział wydatków na 2024 r . w Złotoryi.
Podział wydatków w budżecie na 2024 r.

W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią te związane z finansowaniem oświaty. Od lat jest to pozycja, która w bardzo dużym stopniu obciąża budżet miejski. Na część tych wydatków pozyskujemy subwencję oświatową oraz dotację na przedszkola. W 2024 r. wstępnie przewidziane są one na poziomie blisko 13 mln. zł, czyli połowę potrzebnej kwoty.

Wydatki bieżące

Transport i łączność

3 001 390

Gospodarka mieszkaniowa

6 380 000

Administracja

10 505 307

Obsługa długu

1 500 000

Oświata

26 406 925

Pomoc społeczna i rodzina

15 455 213

Gospodarka komunalna

10 619 000

Kultura i sport

5 590 000

Pozostałe

1 757 700

Razem 

81 215 535

Wydatki bieżące w 2024 r.
Wykres kołowy struktury wydatków bieżących w 2024  r.
Struktura wydatków bieżących w 2024 r.

Najważniejsze inwestycje

Na 2024 r. zaplanowaliśmy inwestycje na poziomie ponad 50 mln złotych. Duża ich część to inwestycje rozpoczęte w 2023 r., a które zostaną zakończone w 2024 r. Wśród nich są: PSZOK, rewitalizacja podwórek, czy budowa dróg w rejonie ulicy Jerzmanickiej oraz ulicy Monte Casino. Kolejna grupa to inwestycje na które podpisaliśmy już umowy lub ogłosiliśmy przetargi: budowa skrzyżowania ul. Jerzmanickiej z Wojska Polskiego, budowa skrzyżowania ul. Bolesława Krzywoustego z ul. Sienkiewicza, remont nawierzchni ulicy Stanisława Staszica i odcinka ul. Legnickiej, zakup autobusów elektrycznych dla komunikacji miejskiej.

Z nowych inwestycji należy wymienić: II etap budowy płuczni nad Zalewem, remont nawierzchni wybranych ulic na terenie miasta – ok. 10 000 m2 (m.in.: ul. Władysława Sikorskiego, pl. Jana Matejki, ul. Szczęśliwa, ul. Mieszka I, Juliana Tuwima), remont ul. Hożej, kolejny etap informatyzacji Urzędu Miejskiego. W budżecie nie znalazła się, ponieważ informacja o przyznaniu środków dotarła dopiero w połowie grudnia – droga – łącznik ul. Grunwaldzkiej z ul. Zagrodzieńską, która będzie pełnić również rolę łącznika dróg rowerowych.

Stosunkowo dużą kwotę przeznaczymy również na wykonanie projektów w celu realizacji kolejnych inwestycji: budowa skrzyżowania ul. Władysława Broniewskiego z ul. Legnicką, czy projekt budowy basenu otwartego przy ul. Lubelskiej.

Inwestycje 
Transport i łączność30 085 312
Gospodarka mieszkaniowa440 000
Administracja1 325 000
Gospodarka komunalna17 770 812
Kultura i sport3 499 000
Pozostałe774 000
 Razem53 894 124
Działy, w których zaplanowane są inwestycje
Struktura zaplanowanych inwestycji w poszczególnych działach
Mapa planowanych na 2024 r. inwestycji na terenie Złotoryi.

Zaplanowane prace projektowe

Poza inwestycjami, których efekty niebawem będą widoczne, równolegle prowadzone są prace projektowe. W tej chwili na deskach kreślarskich są: ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Legnickiej (do Kopacza) i przy ul. Grunwaldzkiej oraz droga rowerowa do Nowej Wsi Grodziskiej (wspólny projekt z gminami: Pielgrzymka i Złotoryja).

Do nowych zadań, które trafią do projektantów w 2024 r. należy zaliczyć: projekt budowy skrzyżowania ul. Władysława Broniewskiego i ul. Legnickiej, projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1, projekt budowy centrum intermodalnego przy ul. Dworcowej, projekt przebudowy budynku biurowego po byłym KSSD na budynek mieszkalny (ul. Juliana Tuwima), projekt budowy otwartego basenu przy ul. Lubelskiej, projekt adaptacji budynku przy placu Sprzymierzeńców na muzeum.

Inwestycje poza budżetem miasta

Oprócz zamierzeń, które będą finansowane z budżetu miejskiego w 2024 r. zaplanowane są również inwestycje realizowane przez podmioty zewnętrzne. Najważniejszą z nich jest remont linii kolejowej z Legnicy do Jerzmanic-Zdroju o wartości ponad 200 mln zł. Bardzo ważna jest inwestycja, którą finansuje podmiot prywatny, a polegająca na przebudowie skrzyżowania przy pl. Sprzymierzeńców. Gminy Pielgrzymka oraz Złotoryja otrzymały dofinansowanie do budowy ścieżki pieszo-rowerowej od granic Złotoryi do Nowej Wsi Grodziskiej. Deweloper z początkiem roku rozpocznie budowę kolejnego budynku mieszkalnego w rejonie ul. Jerzmanickiej.

Zadłużenie miasta

Na koniec warto wyjaśnić, czy na tak duży zakres inwestycji wystarczy po prostu środków finansowych? Czy miasto nie zadłuży się nadmiernie?

Aby w pełni wykorzystać pozyskane środki zewnętrzne musieliśmy w 2023 r. wyemitować 7 mln obligacji. Warto jednak zaznaczyć, że w tym samym czasie spłaciliśmy ponad 3 mln zł, a od końca 2020 r. 9 mln zł.

Zadłużenie naszego Miasta w latach 2014 – 2023 przedstawiało się następująco:

Zadłużenie miasta Złotoryja w milionach złotych pomiędzy 2014 i 2024 r.

Należy przy tym zauważyć, że podczas, gdy nasz dług oscylował wokół 25 mln zł, to nasze dochody w tym czasie bardzo mocno wzrosły. Zmalała zatem relacja długu do dochodów miasta.

Relacja zadłużenia miasta Złotoryja do jego dochodów w latach 2014 - 2024

Pod względem zadłużenia od wielu lat utrzymujemy się wśród średniej dla gmin miejskich Dolnego Śląska. Na koniec III kwartału bieżącego roku w przeliczeniu na mieszkańca nasze zadłużenie wyniosło 1318 zł. Po wyemitowaniu obligacji w grudniu wzrosło do 1791 zł. Trudno dzisiaj stwierdzić, które z poniższych gmin zwiększyły zadłużenie w IV kwartale 2023 r., nadal jednak, gdyby inni nie zmienili stanu zadłużenia, będziemy utrzymywać się na poziomie średnim.

Zadłużenie na 1 mieszkańca gmin miejskich Dolnego Śląska na koniec III kwartału 2023 r.

Również relacja długu do dochodów wykonanych nie jest dla naszego Miasta niebezpieczna, ani nawet nie ociera się o granicę bezpieczeństwa – wbrew temu, co mówi pani radna, która głosowała przeciwko budżetowi na 2024 r.

Zadłużenie gmin miejskich Dolnego Śląska w relacji do wykonanych dochodów na koniec III kw. 2023 r.

Dla porównania jeszcze jedno zestawienie wybranych gmin (miejskich i miejsko-wiejskich) i relacja ich zadłużenia do dochodów na koniec III kw. 2023 r.

Zadłużenie wybranych gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich w relacji do wykonanych dochodów na koniec III kw. 2023 r.

Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
50 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni post Cyklostrada Dolnośląska
Następny post Złotoryjski Top 10 2023 r.