Budżet 2019

Przeczytasz w:6 min., 4 s.

Jedenaście rzeczy, które każdy mieszkaniec naszego Miasta powinien wiedzieć o budżecie na 2019 r.

1.

Na 2019 rok zostały zaplanowane dochody naszego miasta w wysokości 72 809 973 zł. W tym dochody bieżące* 60 617 629 zł oraz dochody majątkowe* 12 192 344 zł.

Największą pozycję stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 26 703 315. Składają się na to podatki lokalne (podatek od nieruchomości, część podatku dochodowego oraz różnego rodzaju opłaty lokalne).

2.

Po drugiej stronie są wydatki. Zaplanowane są  na poziomie 76 500 251 zł. W tym wydatki bieżące 58 434 880 zł oraz wydatki majątkowe 18 065 371 zł.

3. 

Zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 3 690 279 zł. Na jego pokrycie zostanie przeznaczona nadwyżka budżetowa z tego roku. Pochodzi ona między innymi z niezrealizowanych w bieżącym roku inwestycji.

4.

Najcenniejszą pozycją dochodową złotoryjskiego budżetu jest odpis od podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych.

38,08% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 6,71% podatku dochodowego od osób prawnych wraca do gminy.

Za I półrocze bieżącego roku wpłynęło 6.985.238 zł z odpisu od podatku od osób fizycznych i tylko 157.551,59 zł od osób prawnych.

Na przyszły rok przewiduje się, że z tego tytułu wpłynie do kasy miejskiej łącznie
16 837 538,00 zł.

5.

Po stronie wydatków najwięcej stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ZOKiRu, Hali Tęcza, a także nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół, przedszkoli i żłobka. Jest to łącznie 23 584 072 zł – 31% wydatków ogółem.

6. 

W budżecie zaplanowano 18 065 371 zł na wydatki majątkowe – przede wszystkim na inwestycje. Najwięcej na transport i łączność – czyli na budowę i remont ulic i chodników.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska najpoważniejszą pozycję stanowi realizacja projektu utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości – budowa hali modułowej. Na przyszły rok na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 3 983 970 zł.

7.

Na 2019 rok przewidziano szereg inwestycji drogowych również z udziałem środków zewnętrznych. W przypadku dróg wojewódzkich zaplanowane są środki pochodzące z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ale także ze środków Wojewody oraz RPO:

Drogi publiczne wojewódzkie 4 212 996,00 

wydatki bieżące:

   177 000,00 

wydatki inwestycyjne:

4 035 996,00 
* przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta 2 028 996,00 
* przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Lubelską    507 000,00 
* budowa skrzyż. ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców i budowa chodnika ul. Legnickiej –etap I    300 000,00 
* przebudowa chodnika ul. 3 Maja w Złotoryi    200 000,00
* budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi 1 000 000,00 
Drogi publiczne gminne 4 523 327,36 

wydatki bieżące:                

   392 982,00

w tym system roweru miejskiego

     32 982,00

wydatki inwestycyjne:

4 130 345,36
• projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej   250 000,00
• projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Bukowej   250 000,00
* przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi   836 000,00
• projekt ul. Tęczowej w Złotoryi    20 000,00
• przebudowa ul. Bobrzańskiej (nawierzchnia)    70 000,00
• projekt parkingu przy ul. Letniej   10 000,00
* ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi 2 694 345,36
Pozostała działalność   550 000,00
roboty interwencyjne   300 000,00
transport lokalny   250 000,00

*Inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym

8.

W 2019 roku w budżecie przewidzieliśmy inwestycje oraz realizację programów z udziałem środków zewnętrznych (Regionalny Program Operacyjny, NFOŚ) o łącznej wartości 9 526 863,46 zł. W zestawieniu nie jest jeszcze ujęty projekt związany z E-usługami.

Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych Złotoryi 2 694 345,36
Dobry Start- poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej  nr 1 w Złotoryi 160 000,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych 1 140 302,00
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi – budowa hali modułowej 3 983 970,00
Poprawa bioróżnorodności niezagospodarowanych terenów zielonych i udostępnienie mieszkańcom 1 200 000,00
Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego 182 000,00
Republika Czeska – Polska 2014-2020
Nazwa projektu: AUreliUs polsko-czeski geopark
31 750,00
Program: Erasmus + 17 983,00
Erasmus +: Demokracja w szkole,   nr: VG-BP-BB-17-24-035564 12 910,00
Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi, nr RPDS.08.04.01-02-0039/18 103 603,10
Razem 9 526 863,46

9.

Z roku na rok rosną wydatki związane z edukacją. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie przewidziano 16 151 294,00 zł, w tym 1 166 372 zł na inwestycje.

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przekazanie subwencji oświatowej w wysokości 7 742 066 zł. Pozostała kwota 8 922 228 zł to środki własne naszego Miasta i środki pozyskane z różnych programów.

W porównaniu z 2017 rokiem wydatki na edukację wzrosną o 3 344 464,72 zł, przy czym subwencja przekazywana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wzrosła o 1 155 375 zł – pozostała kwota – 2 107 830 zł pochodzi ze środków własnych naszego Miasta i pozyskanych funduszy zewnętrznych.

10.

W budżecie na 2019 rok przewidziano 2 419 361 zł na energię. Pod tą pozycją kryją się: energia elektryczna, energia cieplna, gaz i woda wykorzystywana w jednostkach organizacyjnych (Urzędach, instytucjach kultury, szkołach), jak również oświetlenie miasta . Dzisiaj już wiadomo, że cena samej tylko energii elektrycznej wzrośnie w 2019 r. o ok. 60%, o czym dowiedzieliśmy się już po oddaniu projektu budżetu do opiniowania w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Szacuje się, że w przyszłorocznym budżecie trzeba będzie znaleźć jeszcze środki w wysokości ponad 700 tys. zł na pokrycie wzrostu cen nośników energii.

11.

Rada Miejska może przemodelować projekt budżetu. Musi jedynie pamiętać o dwóch sprawach:

  1. Nie może zwiększać dochodów budżetu, chyba, że zdecyduje o zaciągnięciu kredytu lub sprzedaży obligacji. Operacja taka wymaga jednak zaopiniowania w RIO.
  2. W związku z punktem 1. ogół wydatków musi pozostać na tym samym poziomie, a to oznacza, że aby wprowadzić jakiś wydatek, albo zwiększyć finansowanie dla jakiegoś zadania, należy zredukować inną pozycję po stronie wydatków w budżecie.

 

Suplement

Dla bardziej dociekliwych przygotowałem prezentację na temat budżetu: Budżet 2019

Jeżeli kogoś interesuje geografia zaplanowanych na przyszły rok inwestycji, może przejrzeć poniższą mapkę.

 

Objaśnienie

* Dochody majątkowe to wszystkie dochody poza majątkowymi.  Do dochodów majątkowych zalicza się natomiast:
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
2) dochody ze sprzedaży majątku;
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

** Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują różnego rodzaju koszty, do których zalicza się:

wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;

zakupy towarów i usług;

koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań;

koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych.

Wydatkami bieżącymi są wydatki odnoszące się do rocznego okresu realizacji danego wydatku.

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “Budżet 2019

  1. Już od burmistrza Kluza chodzę za połączeniem ul. Górniczej z ul. Asnyka, później Żurawski, później obecny burmistrz i nic. RATUNKU!!! TONIEMY w błocie, ciemnościach i w psich gównach. Mam wątpliwości, że mieszkam w mieście Złotoryja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni post Noc listopadowa
Następny post Ranking zadłużenia